Điện thoại bán chạy nhất (24)
8,690,000 VNĐ
1,790,000 VNĐ
10,990,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
4,649,000 VNĐ
2,590,000 VNĐ
Điện thoại mới nhất (18)
8,690,000 VNĐ
21,990,000 VNĐ
5,490,000 VNĐ
4,190,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ
4,290,000 VNĐ
APPLE (44)
21,290,000 VNĐ
24,290,000 VNĐ
24,790,000 VNĐ
27,590,000 VNĐ
27,490,000 VNĐ
24,990,000 VNĐ
Nokia (27)
5,490,000 VNĐ
4,190,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ
819,000 VNĐ
719,000 VNĐ
949,000 VNĐ
Samsung (47)
8,690,000 VNĐ
21,990,000 VNĐ
4,290,000 VNĐ
6,790,000 VNĐ
11,290,000 VNĐ
20,890,000 VNĐ
Microsoft (9)
3,949,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
Oppo (22)
6,990,000 VNĐ
5,990,000 VNĐ
5,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
2,290,000 VNĐ
Sony (15)
14,690,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
11,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
10,490,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
Lenovo (22)
2,490,000 VNĐ
4,890,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
1,690,000 VNĐ
3,389,000 VNĐ
Asus (Zenphone) (18)
4,490,000 VNĐ
7,990,000 VNĐ
5,390,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
4,249,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
LG (10)
4,990,000 VNĐ
2,990,000 VNĐ
Htc (22)
5,190,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
2,149,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ
8,990,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
Fpt (24)
299,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,299,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,449,000 VNĐ
1,390,000 VNĐ
Huawei (5)
2,949,000 VNĐ
8,949,000 VNĐ
10,949,000 VNĐ
6,949,000 VNĐ
3,949,000 VNĐ